1/8 Nitro 4 x 4


Team Mugen MRX6/R/X

Team Shepherd V8-V8.2